Sam Hamburg

Sam Hamburg

maintenance@spaulcc.org

601-992-9547

Sam Hamburg serves as our Maintenance person.

Contact Sam at the Church office @ 601-992-9547.

© 2021 St. Paul Catholic Church*

Follow us on: